מזונות אישה – כללים שחשוב לדעת


מתי אישה זכאית למזונות מבעלה ?

זכאות האישה למזונות מבעלה הינה מעצם העובדה שהינם נשואיים כדת משה וישראל, הזכות למזונות תישלל ממנה רק במידה וישנה עילה מוצדקת לכך.


מהו הכלל לפיו נקבעים גובה המזונות ?

ישנו כלל חשוב בדין העברי שקובע " עולה עימו ואינה יורדת " , היינו – הבעל מחויב לספק לה את צרכיה בהתאם לרמת החיים לה הורגלה במהלך נישואיהם ובמידה ואינו יכול לספק זאת, עליו לספק לאישה לכל הפחות את רמת החיים אליה הורגלה בטרם נישאו.


על אלו נתונים מתבסס בית המשפט או בית הדין הרבני בקביעת גובה מזונות אישה ?

קודם כל בודקים את סך צרכיה של האישה, לאחר מכן ייבדקו את סך מקורות ההכנסה של הבעל לרבות משכורתו החודשית, הכנסות מרכוש כגון דמי שכירות, הכנסות מעסקים וכיו"ב.


אלו הוצאות כלולות במזונות האישה ?

מזונות אישה כוללים את כלל צרכי האישה לרבות : מזון, מדור (כמו : שכירות, משכנתא ), הוצאות מדור ( כמו : ארנונה, מים, חשמל ), הוצאות רכב, הגיינה, בריאות, קוסמטיקה וכיו"ב .


האם לאישה שעובדת ויש לה הכנסה קבועה מגיע מזונות?

אישה שעובדת והכנסתה מספיקה לכיסוי כל הצרכים שלה, איננה זכאית למזונות אישה. ישנם מקרים בהם הכנסתה איננה מספיקה דיה לכיסוי הוצאותיה ובמקרה זה ניתן להגיש תביעה " להשלמת מזונות אישה " .


באלו מקרים האישה עלולה לאבד את זכותה למזונות ?

בין היתר במקרים בהם, האישה עובדת והכנסתה מכסה את כל צרכיה או בגדה בבעלה או מסרבת לקיים עמו יחסי אישות או עזבה את בית המגורים ללא עילה מוצדקת.


במידה והבעל עזב את בית המגורים המשותף האם תפגע זכות האישה למזונותיה ?

לא! העובדה שהבעל עזב את בית המגורים מיוזמתו איננה פוגעת בזכות האישה למזונותיה .


מתי מסתיימת חובתו של הבעל לשאת במזונות אישה ?

כל עוד בני הזוג הינם נשואים מתוקף הדין העברי הבעל חייב במזונותיה, לאחר שהאישה קבלה גט מהבעל בני הזוג נחשבים גרושים ולפיכך מסתיימת חובתו לשלם מזונות אישה.


חזרה למזונות אישה >>
הוסף תגובה